Arrendatari d’immoble a Andorra

S’anomena arrendatari aquell que es compromet a adquirir l’ús de la finca i s’obliga a pagar-ne la renda. En el cas que el contracte es faci a favor de més d’una persona, tots els coarrendataris gaudeixen dels drets i han de complir les obligacions derivades de l’arrendament. Responen tots solidàriament davant de l’arrendador del pagament […]

Arrendador d’immoble a Andorra

S’anomena arrendador aquell que s’obliga a cedir l’ús d’un immoble, en tot o en part, essent propietari o gaudint d’un títol suficient per realitzar dita cessió. Es consideren títols suficients per donar una finca en arrendament els d’usufructuari, emfiteuta, superficiari i qualsevol altre dret de naturalesa anàloga. Els pares poden donar en arrendament els béns […]

Durada dels contractes de lloguer de terrenys a Andorra

S’entén per lloguer de terrenys a Andorra aquell que és realitzat sobre qualsevol tipus de terreny, parcel·la o solar a Andorra. Queden exclosos d’aplicació d’aquesta normativa els contractes de lloguer d’una finca amb casa o habitatge en què la finalitat principal del contracte sigui l’aprofitament agrícola, pecuari o forestal de la finca. Durada del contracte a Andorra En els […]

Durada dels contractes de lloguer de locals per a negoci a Andorra

S’entén per lloguer de local per a negoci a Andorra aquell que és realitzat sobre un immoble a Andorra i que es destina principalment a exercir una activitat per a una indústria o comerç, professional, d’ensenyament o qualsevol altra equiparable. Queden exclosos d’aplicació d’aquesta normativa els contractes de lloguer de la indústria, comerç o negoci. Durada […]

Durada dels contractes de lloguer d’habitatges a Andorra

S’entén per lloguer d’habitatge a Andorra aquell que és realitzat sobre un immoble a Andorra i que es destina per servir de residència permanent i habitual de l’inquilí així com el seu cònjuge i els fills, o altres familiars, per un període superior a 183 dies per any. Queden exclosos d’aplicació d’aquesta normativa la utilització dels […]

Contracte de lloguer a Andorra

S’entén que hi ha un contracte de lloguer sobre un immoble a Andorra quan una de les parts s’obliga a cedir a l’altra l’ús i el gaudi d’aquest immoble per un temps determinat i un preu concret. El contracte d’arrendament pot fer-se verbal o escrit. Si s’ha acordat verbalment, qualsevol de les parts pot sol·licitar a l’altra a formalitzar-lo […]