Llei òmnibus a Andorra pel COVID-19

El Consell General ha adoptat diverses mesures especials a causa de la situació d’emergència sanitària ocasionada per l’epidèmia del COVID-19. El dilluns dia 23 de març, va aprovar una llei amb mesures excepcionals i urgents en relatives als arrendaments urbans. Els contractes de lloguer afectats per la llei són només els relatius a locals de negoci. […]

Llei d’arrendaments de finques urbanes a Andorra

Text refós de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999 Títol I. Disposicions comunes Capítol primer. Àmbit de la Llei Article 1 La present Llei regula el règim jurídic dels contractes d’arrendament de finques urbanes, tant de les destinades a habitatge, com d’aquelles que es destinen a l’exercici d’una activitat […]

Lloguer d’habitatges per a vacances a Andorra

Es consideren lloguers d’habitatges per a vacances els contractes en què se cedeix l’ús d’un habitatge amb mobiliari per temps no superior a 3 mesos. Si, com a conseqüència de pròrrogues o renovacions, l’arrendament es perllonga per un termini superior a 3 mesos, l’arrendament perd la seva consideració d’arrendament d’habitatge per vacances. Els lloguers d’habitatges […]

El sotsarrendament en els contractes de lloguer a Andorra

S’entén que hi ha sotsarrendament quan l’arrendatari cedeix a un tercer l’ús de tota o part de la propietat arrendada per un temps determinat i un preu concret. No obstant això, el contracte de sotsarrendament d’habitatge només pot recaure sobre una part del mateix habitatge. Caracaterísticas que deu complir el contracte de sotsarrendament: 1. Exigeix […]

Resolució del contracte de lloguer en Andorra pel llogater

Sense perjudici del seu dret a exigir el compliment de les obligacions de l’arrendador, l’arrendatari pot resoldre el contracte abans del transcurs del termini pactat, sense necessitat de preavís, per qualsevol de les causes següents: L’incompliment per part de l’arrendador de les condicions que s’hagin pactat en el contracte d’arrendament amb caràcter d’essencials. Les pertorbacions […]

Resolució del contracte de lloguer a Andorra per l’arrendador

A més de les previstes en l’extinció del contracte de lloguer, l’arrendador pot donar per resolt l’arrendament i demanar el desnonament de l’arrendatari, per les següents causes: 1. La manca de pagament de la renda, dels seus increments i de les quantitats complementàries assimilades a la renda per serveis o subministraments. Aquesta causa no és […]