Els serveis i els subministraments als contractes de lloguer a Andorra

A més de la renda, l’arrendatari està obligat a pagar, a l’arrendador o bé directament al subministrador que correspongui, les despeses que originen els serveis i els subministramentsque gaudi. Tenen aquesta consideració el servei de porteria i els subministraments d’aigua, electricitat, gas, calefacció, aire condicionat, telèfon i d’altres anàlegs. Per a efectuar el cobrament, l’arrendador ha de justificar a l’arrendatari la […]

La renda als contractes de lloguer a Andorra

La renda es pacta lliurement i ha de quedar reflectida en el contracte, així com les condicions d’actualització de la mateixa. El pagament de la renda es realitza en la forma pactada o en defecte de pacte es paga mensualment i dins dels 5 primers dies de cada mes. L’arrendador no pot exigir el pagament anticipat de més d’una mensualitat. […]

Renuncia al contracte de lloguer a Andorra

L’arrendatari pot renunciar unilateralment al contracte d’arrendament abans que transcorri el termini pactat mitjançant un preavís d’un mes per cada any o fracció que resti per a la finalització del contracte. Si no compleix amb aquesta obligació, ha d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any que quedés per complir. Referència a […]

Extinció del contracte de lloguer a Andorra

El contracte de lloguer a Andorra es pot extingir per les següents causes: a) Expiració del termini pactat. b) Pèrdua o destrucció de la propietat arrendada (S’entén que es produeix pèrdua quan la propietat deixa de servir per a la destinació per a la qual va ser construïda) c) Venda de la propietat arrendada, sempre que hi […]

Fiança en els contractes de lloguer a Andorra

Arrendador i arrendatari poden pactar una fiança que en cap cas no pot ser superior a l’import de 2 mensualitats de lloguer. La fiança té per objecte garantir que l’arrendatari compleixi les seves obligacions contractuals i cobreixi els danys que pugui ocasionar a la propietat llogada, sense perjudici d’altres accions legals que se’n puguin derivar. La […]

Característiques dels immobles en lloguer a Andorra

Els immobles destinats a arrendament a Andorra s’han de trobar complint amb les normes d’habitabilitat vigents. Els immobles destinats a habitatge no poden donar-se en arrendament si no disposen d’un certificat d’habitabilitat i el nombre de persones que conviuen en l’immoble arrendat de forma habitual i permanent no pot ésser, en cap cas ni en […]