Extinció dels contractes de lloguer a Andorra

El contracte de lloguer a Andorra es pot extingir per les següents causes: a) Expiració del termini pactat. b) Pèrdua o destrucció de la propietat arrendada (S’entén que es produeix pèrdua quan la propietat deixa de servir per a la destinació per a la qual va ser construïda) c) Venda de la propietat arrendada, sempre que hi […]

Suspensió del contracte de lloguer a Andorra

El contracte d’arrendament queda en suspens en el cas que per ordre de l’autoritat competent hagin d’executar-se obres que impedeixin que l’immoble continui ocupat, i mentre durin aquestes obres. Queda igualment en suspens l’obligació del pagament de les rendes. En aquest suposit l’arrendatari pot optar per la resolució del contracte. Referència a la normativa aplicable als contractes de lloguer a […]

Obligacions de l’arrendatari en contractes de lloguer a Andorra

Pagar la renda o el preu de l’arrendament i, quan sigui el cas, les quantitats complementàries, en els termes pactats. Utilitzar la propietat arrendada i les instal·lacions i els serveis amb la diligència pròpia d’un bon pare de família, i destinar-la a l’ús pactat i, en tot cas, a aquell que resulti de la seva […]

Obligacions de l’arrendador als contractes de lloguer a Andorra

Lliurar a l’arrendatari l’immoble objecte del contracte, de forma que estigui en condicions de servir a l’ús a què està destinada. Facilitar a l’arrendatari informació suficient sobre les característiques tècniques, les instal·lacions i els serveis de l’habitatge o del local de negoci. Lliurar a l’arrendatari una còpia del certificat d’habitabilitat. Efectuar en l’immoble arrendat i […]

Revisió de la renda per obres de millora als contractes de lloguer a Andorra

La realització per l’arrendador d’obres de millora en la cosa arrendada o en els elements i serveis comuns de l’immoble, tant interiors com exteriors, li dóna dret, excepte si hi ha un pacte contrari, a elevar la renda anual en la suma que resulti d’aplicar el tipus d’interès legal del diner en el moment de l’acabament de les obres […]

El subministrament de calefacció i aigua calenta en els contractes de lloguer a Andorra

En els contractes en què es pactin els subministraments de calefacció i d’aigua calenta, s’ha d’especificar: 1. El període de l’any i les hores del dia en què s’han de prestar. En cas de no fixar-se entén que l’aigua calenta es presta durant tot l’any i les 24 hores del dia, i la calefacció, entre l’1 de […]