Revisió de la renda per obres de millora als contractes de lloguer a Andorra

La realització per l’arrendador d’obres de millora en la cosa arrendada o en els elements i serveis comuns de l’immoble, tant interiors com exteriors, li dóna dret, excepte si hi ha un pacte contrari, a elevar la renda anual en la suma que resulti d’aplicar el tipus d’interès legal del diner en el moment de l’acabament de les obres al capital invertit en la millora, però l’augment no pot excedir el 15% de la renda.

En el cas de diversos arrendataris d’un mateix immoble, el repartiment es fa en proporció a la superfície arrendada.

Si en el mateix immoble hi ha habitatges i locals de negoci, l’increment de la renda s’aplica unicament als llogaters beneficiats per les millores.

Es consideren obres de millora totes aquelles que no són necessàries per conservar la cosa arrendada en estat de servir per a l’ús convingut.

Aquest dret de revisió de la renda només el pot exercir l’arrendador quan hagi transcorregut el termini mínim legal de durada de l’arrendament o de qualsevol de les pròrrogues, sempre que hagi notificat per escrit la seva intenció a l’arrendatari amb una antelació mínima de 3 mesos.

Si l’arrendador no compleix les obligacions indicades anteriorment, l’arrendatari pot demanar per l’incompliment la resolució del contracte i la indemnització pels danys i perjudicis que li hagi ocasionat l’incompliment, o deixar el contracte subsistent i únicament demanar la indemnització pels danys i perjudicis que li hagi ocasionat l’incompliment i deixar el contracte subsistent.

Perquè pugui tenir lloc la resolució, cal que l’incompliment afecti una condició essencial del contracte.

Referència a la normativa aplicable als contractes de lloguer a Andorra:

Llei d’arrendament de finques urbanes a Andorra
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *