Resolució del contracte de lloguer a Andorra per l’arrendador

A més de les previstes en l’extinció del contracte de lloguer, l’arrendador pot donar per resolt l’arrendament i demanar el desnonament de l’arrendatari, per les següents causes:

1. La manca de pagament de la renda, dels seus increments i de les quantitats complementàries assimilades a la renda per serveis o subministraments. Aquesta causa no és vàlida quan el que ha existit no és falta de pagament, sinó falta de cobrament per part de l’arrendador.

2. El subarrendament o la cessió total o parcial de la propietat arrendada, sense autorització de l’arrendador.

3. L’incompliment per l’arrendatari de les condicions essencials del contracte o de les que s’hagin pactat amb caràcter d’essencials.

4. Que l’arrendatari, o les persones que introdueixi en la propietat, ocasionin danys per dol o per imprudència temerària, o bé que portin a terme, sense consentiment de l’arrendador, obres que modifiquin la configuració de la propietat arrendada, o els elements comuns de l’immoble, o que debilitin la naturalesa o la resistència dels materials emprats en la construcció.

5. Que l’arrendatari, o les persones que convisquin, realitzin activitats que resultin notòriament immorals, perilloses, incòmodes o insalubres a l’interior de la propietat arrendada o en els elements comuns. S’entén que es produeix incomoditat notòria quan l’arrendatari, amb l’activitat que porta a terme a la finca arrendada o amb la seva forma de comportar-se, públicament o privadament, pertorba la pacífica convivència dels altres inquilins de l’immoble.

En les propietats que es trobin en règim de parcel·lació cúbica o propietat horitzontal és causa de resolució, a més de les previstes en l’extinció del contracte de lloguer, la infracció per l’arrendatari o per les persones que convisquin, de les prohibicions que consten en el reglament o els estatuts de la copropietat, sempre que l’arrendatari hagi tingut exprés coneixement.

Referència a la normativa aplicable als contractes de lloguer a Andorra:

Llei d’arrendament de finques urbanes a Andorra
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *