Obligacions de l’arrendatari en contractes de lloguer a Andorra

Pagar la renda o el preu de l’arrendament i, quan sigui el cas, les quantitats complementàries, en els termes pactats.

Utilitzar la propietat arrendada i les instal·lacions i els serveis amb la diligència pròpia d’un bon pare de família, i destinar-la a l’ús pactat i, en tot cas, a aquell que resulti de la seva naturalesa i de la finalitat per al qual va ser construïda.

Efectuar a la propietat arrendada o en les seves instal·lacions, aquelles petites reparacions de manteniment que siguin conseqüència del desgast per l’ús ordinari.

Consentir l’entrada de l’arrendador en la propietat arrendada, per inspeccionar-la, en hores diürnes a convenir.

Tolerar les reparacions a la propietat arrendada. Tenint en compte que:

  • Si les reparacions duren més de 30 dies, l’arrendatari té dret a que se li disminueixi la renda, durant el temps de les reparacions, en proporció a la part de la propietat que hagi estat privat.
  • Si les reparacions tenen una durada prevista superior a 2 mesos consecutius, o 4 mesos discontinus en el termini de 1 any, i impedeixen que la propietat pugui destinar-se a la finalitat per a la qual va ser arrendada, l’arrendatari pot resoldre unilateralment el contracte abans del transcurs del termini pactat sense necessitat de preavís ni obligació d’indemnitzar l’arrendador.

Posar en coneixement de l’arrendador qualsevol novetat danyosa que es produeixi en la propietat arrendada.

Tenir subscrita i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys i perjudicis que puguin ocasionar a l’arrendador i a tercers.

Tornar la propietat al finalitzar l’arrendament tal com l’ha rebut, excepte el deteriorament causat pel pas del temps i l’ús normal, o per causa inevitable. No obstant això, si el contracte ha tingut una durada inferior o igual a 5 anys, l’arrendatari ha de retornar la finca tal com la va rebre, també pel que fa a les instal·lacions i a la pintura. En qualsevol cas, si en el contracte no s’expressa quin era l’estat de la propietat en el moment de l’inici de l’arrendament, s’entén que estava en bon estat, llevat que es provi el contrari. Mentre la devolució no es dugui a terme, i sempre que no s’hagi pactat expressament un règim diferent, seguir pagant les rendes, actualitzades quan s’escaigui, a títol d’indemnització per l’ocupació indeguda.

Respondre dels danys ocasionats en la propietat arrendada, llevat que provi que s’han ocasionat sense la seva culpa ni de les persones amb les que conviu.

Obtenir el permís escrit de l’arrendador per fer obres que modifiquin la configuració de la propietat arrendada, o que modifiquin els materials emprats en la seva construcció.

Referència a la normativa aplicable als contractes de lloguer a Andorra:

Llei d’arrendament de finques urbanes a Andorra
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *