Obligacions de l’arrendador als contractes de lloguer a Andorra

Lliurar a l’arrendatari l’immoble objecte del contracte, de forma que estigui en condicions de servir a l’ús a què està destinada.

Facilitar a l’arrendatari informació suficient sobre les característiques tècniques, les instal·lacions i els serveis de l’habitatge o del local de negoci.

Lliurar a l’arrendatari una còpia del certificat d’habitabilitat.

Efectuar en l’immoble arrendat i en les seves instal·lacions, les reparacions necessàries perquè pugui continuar destinant-se a la finalitat per a la qual va ésser arrendat. Excepte aquelles reparacions que siguin conseqüència dels danys ocasionats a l’immoble que es provi que s’han ocasionat per culpa de l’arrendatari o de persones que convisquin amb ell, que van a càrrec de l’arrendatari. Com a exemple, es consideren reparacions a càrrec de l’arrendador les que afecten l’estructura de l’immoble, la coberta, les façanes, el vestíbul i l’escala, les instal·lacions generals i la resta d’elements d’ús comú.

Tenir subscrita i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l’arrendatari i a tercers.

Garantir a l’arrendatari l’ús pacífic i el gaudiment de l’immoble arrendat durant tot el temps del contracte.

Consentir la instal·lació d’antenes de ràdio i de televisió en la forma prevista per l’administració i d’acord amb la normativa vigent i sempre en la forma que menys perjudiqui l’estètica de l’edifici.

Pagar les despeses de redacció del contracte d’arrendament.

Referència a la normativa aplicable als contractes de lloguer a Andorra:

Llei d’arrendament de finques urbanes a Andorra
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *