Extinció dels contractes de lloguer a Andorra

El contracte de lloguer a Andorra es pot extingir per les següents causes:

a) Expiració del termini pactat.

b) Pèrdua o destrucció de la propietat arrendada (S’entén que es produeix pèrdua quan la propietat deixa de servir per a la destinació per a la qual va ser construïda)

c) Venda de la propietat arrendada, sempre que hi hagi vençut el termini de durada mínim previst per la Llei, quan sigui el cas, i sense perjudici de la indemnització a què pugui donar lloc. En cas contrari, el comprador se subroga en els drets i deures de l’anterior propietari.

d) Declaració de ruïna o expropiació forçosa de la propietat arrendada.

e) En els altres supòsits previstos en la Llei.

En els contractes de lloguer d’habitatge a Andorra, la mort de l’arrendatari no és causa d’extinció del contracte fins que s’arriba al termini pactat si concorren:

1. El cònjuge o la persona que estava unida a l’arrendatari formant una unió estable de parella o els seus descendents i ascendents, acrediten haver conviscut amb l’arrendatari durant els sis mesos anteriors a la defunció.

2. A falta d’acord entre els interessats del dret de subrogació, se segueix l’ordre indicat en l’apartat precedent, amb preferència, dins de cada grup, per la proximitat de grau. Els casos d’igualtat es resolen a favor de qui tingui més càrregues familiars, o es trobi en situació de desprotecció o discapacitat. En el cas que hi hagi diverses persones en aquestes últimes circumstàncies, és preferida la que disposi de menys recursos econòmics. Únicament pot exercir el dret de subrogació una persona.

3. Es notifica a l’arrendador dins dels 60 dies següents a la data de la defunció de l’arrendatari. En la notificació s’han de fer constar les circumstàncies personals del subrogat i s’ha d’acompanyar el certificat de defunció corresponent.

En els contractes de lloguer de locals comercials a Andorra, la mort de l’arrendatari no és causa d’extinció del contracte fins que s’arriba al termini pactat si concorren:

1. El negoci estigui en activitat a la mort del titular.

2. En el cas que els hereus del negoci siguin més d’un, poden posar-se d’acord perquè la subrogació es produeixi únicament a favor d’un d’ells, sempre que ho notifiquin per escrit a l’arrendador dins dels 60 dies següents a la data de la mort. Si no ho fan així, tots els hereus es subroguen en l’arrendament i, en cas que mori un d’ells, segueixen en l’arrendament com subrogats els altres. Tots estan obligats solidàriament al compliment de les obligacions de l’arrendatari i al pagament de la renda. La subrogació acaba en extingir l’arrendament pel transcurs del termini pactat.

En tots els casos, el comprador amb pacte de retro no pot usar la facultat de desnonar l’arrendatari fins que hagi transcorregut el termini per a exercir el retracte.

Referència a la normativa aplicable als contractes de lloguer a Andorra:

Llei d’arrendament de finques urbanes a Andorra
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *