El subministrament de calefacció i aigua calenta en els contractes de lloguer a Andorra

En els contractes en què es pactin els subministraments de calefacció i d’aigua calenta, s’ha d’especificar:

1. El període de l’any i les hores del dia en què s’han de prestar. En cas de no fixar-se entén que l’aigua calenta es presta durant tot l’any i les 24 hores del dia, i la calefacció, entre l’1 de novembre i el 30 d’abril si l’immoble es troba a una cota inferior als 1.200 metres , entre el 15 d’octubre i el 15 de maig si es troba a una cota superior als 1.200 metres i inferior a 1.400, i entre l’1 d’octubre i el 31 de maig si es troba en una cota superior als 1.400 metres, i des de les 6 fins a les 24 hores en tots els casos.

2. El cost del servei per al primer any i les bases de l’actualització per als successius, tenint en compte necessàriament el cost de l’energia emprada i els altres factors que influeixen en el cost.

Eventuals accions en cas d’irregularitat, deficiència o falta de prestació dels serveis:

1. Si algun dels serveis a càrrec de l’arrendador no es presta, o bé es presta de forma notòriament irregular o deficient, l’arrendatari no ha de satisfer l’import del servei durant el temps de la prestació deficient.

2. Si la falta de prestació del servei era deguda a culpa o negligència de l’arrendador, l’arrendatari té dret, a més, a rebre una indemnització igual a l’import del servei durant el temps de la prestació deficient, si bé aquest dret d’indemnització no li eximeix de l’obligació de pagar la renda.

3. Si la falta de prestació del servei era deguda per voluntat de l’arrendador, sense perjudici de les accions que corresponguin a l’arrendatari, aquest queda eximit del pagament de la renda per tot el temps que hagi durat la manca de prestació.

En cas d’irregularitat, deficiència o falta de prestació dels serveis s’ha prolongat durant un període de 2 mesos consecutius, o 4 mesos discontinus en el termini d’un any, l’arrendatari pot, a més, renunciar unilateralment al contracte abans del transcurs del termini pactat, sense necessitat de preavís ni obligació d’indemnitzar l’arrendador.

Referència a la normativa aplicable als contractes de lloguer a Andorra:

Llei d’arrendament de finques urbanes a Andorra
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *