El sotsarrendament en els contractes de lloguer a Andorra

S’entén que hi ha sotsarrendament quan l’arrendatari cedeix a un tercer l’ús de tota o part de la propietat arrendada per un temps determinat i un preu concret. No obstant això, el contracte de sotsarrendament d’habitatge només pot recaure sobre una part del mateix habitatge.

Caracaterísticas que deu complir el contracte de sotsarrendament:

1. Exigeix necessàriament l’autorització escrita de l’arrendador.

2. El dret del sotsarrendatari s’extingeix quan s’extingeix el de l’arrendatari, llevat que s’hagi pactat altrament.

3. Entre sotsarrendador i sotsarrendatari regeix el principi de llibertat de pactes.

4. El sotsarrendatari no pot, al seu torn, sotsarrendar tota o una part de la propietat. El contracte de sotsarrendament que pacti el sotsarrendatari amb un tercer és nul.

5. És aplicable la normativa referida al contracte d’arrendament, substituint els termes “arrendador” i “arrendatari” per “sotsarrendador” i “sotsarrendatari”.

Referència a la normativa aplicable als contractes de lloguer a Andorra:

Llei d’arrendament de finques urbanes a Andorra
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *